JOANNA GARDOCKA-PRZYGODA

Komornik Sądowy w Bydgoszczy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Joanna Gardocka-Przygoda

jest organem egzekucyjnym prowadzącym postępowania egzekucyjne

i podejmującym inne przewidziane ustawami czynności.

Przepis art. 3 ust. 1 u.k.s. stanowi, iż komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Joanna Gardocka-Przygoda realizuje ustawowe zadania, do których w szczególności należy wykonywanie:

 • egzekucji świadczeń pieniężnych
 • egzekucji świadczeń niepieniężnych:

--> o wydania ruchomości

--> o wydania nieruchomości

--> o opróżnienia pomieszczeń

 • zabezpieczeń świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych
 • spisu inwentarza
 • innych zadań określonych ustawowo

Ponadto komornik wykonuje następujące czynności:

 • doręczenia pism sądowych w postępowaniu cywilnym,
 • sporządzenie protokołu stanu faktycznego,
 • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi.


Przepis art. 761 k.p.c. uprawnia komornika do żądania informacji m.in. od organów administracji publicznej, organów podatkowych i rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych, zakładów ubezpieczeń, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania.Dla dłużnika

Komornik Sądowy informuje

Komornik Sądowy jest organem egzekucyjnym działającym na wniosek wierzyciela, a egzekucję prowadzi na podstawie tytułu wykonawczego. Wszelkich informacji na temat prowadzonych postępowań udzielą Państwu pracownicy kancelarii w godzinach jej otwarcia.


Jak dokonać wpłaty?

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy komornika, przekazem pocztowym lub w kasie kancelarii. Wpłacając na rachunek komornika lub przekazem pocztowym proszę o skazanie sygnatury sprawy w tytule przelewu (w wysyłanych pismach Komornik wskazuje ją w lewym górnym rogu „KM…, KMP…, KMS…”).

Dla wierzyciela

Kancelaria dysponuje dostępami do systemów:

 • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze EPU (ID: 847),
 • Elektronicznych Ksiąg Wieczystych,
 • systemu Ognivo, w tym SKOK,
 • zapytanie CEPiK elektroniczne,
 • elektroniczny ZUS,
 • elektroniczne zajęcia rachunków bankowych, w tym SKOK,
 • wdrażanie nowych rozwiązań.

Informuję, że jestem w trakcie uruchamiania programu Komornik Online.Komornik Sądowy informuje

Zapraszam wierzycieli do składania wniosków egzekucyjnych przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie obszaru podlegającego właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Komornik osobiście podejmuje wszelkie czynności egzekucyjne, w tym także czynności terenowe. Postępowania egzekucyjne i inne przewidziane ustawą czynności prowadzone są z wysoką starannością i w zgodzie z przepisami prawa.